پروژه های وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

عنوان پروژه ظرفیت تولید واحد محل اجرای پروژه سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون یورو)

سرمایه عملیاتی مورد نیاز (میلیون یورو)

حجم کل سرمایه گذاری مورد نیاز

(میلیون یورو)

دوره بازگشت سرمایه

(PBP)

نرخ بازده داخلی

(IRR)

نیروگاه سیکل ترکیبی 2000 مگاوات  شهرک صنعتی جاسک 1461.43 63.18 1524.61 11.2 17%
مجتمع فولاد 5 میلیون تن  شهرک صنعتی جاسک 1388.02 1953.95 3341.96 8.9 22%