پروژه های وزارت نیرو

 

عنوان پروژه ظرفیت تولید واحد محل اجرای پروژه سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون یورو)

سرمایه عملیاتی مورد نیاز (میلیون یورو)

حجم کل سرمایه گذاری مورد نیاز

(میلیون یورو)

دوره بازگشت سرمایه

(PBP)

نرخ بازده داخلی

(IRR)

مجتمع آب شیرین کن بمانی 3000 مترمکعب/روز استان هرمزگان 2.33 0.28 2.61 5.6 21%
مجتمع آب شیرین کن چاله گریند و کوخرد 750 مترمکعب/روز استان هرمزگان 0.59 0.09 0.68 6.4 18%
مجتمع آب شیرین کن ده تل 250 مترمکعب/روز استان هرمزگان 0.20 0.04 0.24 7.8 14%
مجتمع آب شیرین کن گابریک 400 مترمکعب/روز استان هرمزگان 0.31 0.05 0.36 6.7 17%
مجتمع آب شیرین کن نانگ 2000 مترمکعب/روز استان هرمزگان 1.51 0.19 1.70 5.5 22%
نیروگاه خورشیدی جاسک 10.00 مگاوات استان هرمزگان 16.09 1.53 17.62 7.4 24%
نیروگاه خورشیدی کوه مبارک 5.00 مگاوات استان هرمزگان 8.05 0.76 8.81 7.4 24%
احداث، بهره برداری و انتقال تاسیسات آبرسانی  به مجتمع 6 روستايي طيس كوپان       1.04 0.01 1.05 10.0 17%
احداث،بهره برداری و انتقال تاسیسات آبرسانی به مجتمع 4 روستایی بریس و پسابندر       3.34 0.04 3.38 10.0 18%
 احداث، بهره برداری و انتقال تاسیسات آبرسانی  به مجتمع 204 روستايي زير مجموعه سد پيشين       79.21 1.34 80.55 6.0 20%