پروژه های وزارت جهاد کشاورزی

 

عنوان پروژه ظرفیت تولید واحد محل اجرای پروژه سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون یورو)

سرمایه عملیاتی مورد نیاز (میلیون یورو)

حجم کل سرمایه گذاری مورد نیاز

(میلیون یورو)

دوره بازگشت سرمایه

(PBP)

نرخ بازده داخلی

(IRR)

تأمین شناورهای لانگ لاینر 1500 تن/سال دریای عمان و خلیج فارس 3.23 0.45 3.68 5.4 20%
تأمین شناورهای پرساینر 3000 تن/سال دریای عمان و خلیج فارس 6.47 0.77 7.24 5.7 19%
توسعه صید فانوس ماهیان 7500 تن/سال دریای عمان و خلیج فارس 16.17 1.94 18.11 5.2 20%
تولید ماهی در قفس 500 تن/سال دریای عمان و خلیج فارس 0.85 1.20 2.05 3.0 36%
مزرعه پرورش میگو 670 تن/سال سواحل مکران 2.30 1.50 3.80 2.5 45%
تولید محصولات گلخانه ای 6800 تن/سال سواحل مکران 9.88 0.76 10.64 4.7 27%
پایانه صادرات محصولات کشاورزی 5000 تن/سال   3.85 1.12 4.97 3.1 33%