پروژه های پتروشیمی نگین مکران

 

نام شرکت عنوان پروژه ظرفیت تولید واحد محل اجرای پروژه سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون یورو)

سرمایه عملیاتی مورد نیاز (میلیون یورو)

حجم کل سرمایه گذاری مورد نیاز

(میلیون یورو)

دوره بازگشت سرمایه

(PBP)

نرخ بازده داخلی

(IRR)

 آب نیروی مکران طرح احداث واحدهای یوتیلیتی و آفسایت     منطقه آزاد چابهار 692.00   692.00 8 18%
خط لوله انتقال گاز مکران طرح انتقال اتان عسلویه – چابهار     از عسلویه تا چابهار 661.03 33.83 694.86 9.1 15%
انبارها و پايانه هاي توسعه نگين مكران كريدور خطوط انتقال، مخازن ذخيره سازي و تجهيزات صادرات محصولات پتروشيمي مكران     منطقه آزاد چابهار 316.96 466.58 783.54 4.0 20%