پروژه های سازمان منطقه آزاد چابهار

 

عنوان پروژه ظرفیت تولید واحد محل اجرای پروژه سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون یورو)

سرمایه عملیاتی مورد نیاز (میلیون یورو)

حجم کل سرمایه گذاری مورد نیاز

(میلیون یورو)

دوره بازگشت سرمایه

(PBP)

نرخ بازده داخلی

(IRR)

هتل 5 ستاره 100 اتاق منطقه آزاد چابهار 10.22 0.20 10.42 4.3 23%
مولد برق مقیاس کوچک (CHP) / ترکیبی برق و گاز 25 مگاوات منطقه آزاد چابهار 3.14 0.19 3.33 5.1 19%
پایانه صادراتی محصولات کشاورزی     منطقه آزاد چابهار 30.79 0.23 31.02 3.0 33%
شهر سلامت 35000 نفر/سال منطقه آزاد چابهار 50.20   50.20 4.8 21%
بازیافت گاز CO2 در نیروگاه 400000 تن/سال منطقه آزاد چابهار 0.63 0.07 0.70 4.0 25%
مرکز بازیافت پسماندهای صنعتی 57600 تن/سال منطقه آزاد چابهار 24.92 0.18 25.10 2.4 40%
تولید برق از امواج دریا 230000 مگاوات/سال منطقه آزاد چابهار 188.24 0.64 188.88 4.0 20%
شهرک خدمات حمل و نقل بین المللی     منطقه آزاد چابهار 34.49 1.06 35.55 3.3 31%
دهکده المپیک     منطقه آزاد چابهار 7.85 0.13 7.98 3.5 28%
انبارهای مکانیزه و سردخانه صنعتی 68000 مترمربع منطقه آزاد چابهار 13.40 0.10 13.50 3.3 33%
مجتمع صنعتی نساجی     منطقه آزاد چابهار 26.35 4.40 30.75 2.8 35%
تولید انواع لاستیک اتومبیل 2370000 حلقه/سال منطقه آزاد چابهار 52.22 7.10 59.32 3 44%
نیروگاه خورشیدی 10 مگاوات منطقه آزاد چابهار 16.09 1.53 17.62 7.4 24%
تولید انواع آلیاژ های پلیمری 20000 تن/سال منطقه آزاد چابهار 5.26 15.09   4.0 29%
نیروگاه بادی 50 مگاوات منطقه آزاد چابهار 81.81 6.41 88.22 14.7 13%