پنل شهرسازی

برنامه پنل شهرسازی در دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران اعلام شد.

گستره سواحل مکران از قابلیت های متعددی برای ایجاد سکونتگاه های زیستی و توسعه زیرساخت های لازم برای آنها در قالب شهرهای جدید و یا بهبود شهرهای موجود برخوردار است. در این پنل سرمایه گذاران با فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای جدید، فضاهای اقامتی و تفریحی و پروژه های احداث زیرساخت های مورد نیاز آشنا می گردند.