پنل حمل و نقل

برنامه پنل حمل و نقل در دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران اعلام شد.

دسترسی به نظام حمل و نقل مناسب از الزامات توسعه منطقه ای می باشد، این نظام ترکیبی هم افزا شامل ارتباطات زمینی (راه، راه آهن) هوایی و دریایی از فعالیت های اقتصادی و تجاری و نیز دسترسی عمومی مردم به سواحل مکران پشتیبانی می نماید. در پنل ترانزیت، اهداف کمی و کیفی توسعه طرح های حمل و نقل شامل جاده ها، بنادر و فرودگاه ها و سیاست های حمایت از سرمایه گذاری در این حوزه به سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.