پروژه های وزارت راه و شهرسازی

 

عنوان پروژه ظرفیت تولید واحد محل اجرای پروژه سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون یورو)

سرمایه عملیاتی مورد نیاز (میلیون یورو)

حجم کل سرمایه گذاری مورد نیاز

(میلیون یورو)

دوره بازگشت سرمایه

(PBP)

نرخ بازده داخلی

(IRR)

شهر جدید تیس 350000 مترمربع ساختمان منطقه آزاد چابهار 105.00 0.00 105.00 3.2 34%