پروژه های وزارت بهداشت

 

عنوان پروژه ظرفیت تولید واحد محل اجرای پروژه سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون یورو)

سرمایه عملیاتی مورد نیاز (میلیون یورو)

حجم کل سرمایه گذاری مورد نیاز

(میلیون یورو)

دوره بازگشت سرمایه

(PBP)

نرخ بازده داخلی

(IRR)

بیمارستان 400 تخت خوابی جاسک 400 تخت    جاسک 121.30 19.80 141.10 8.0 26%
بیمارستان 500 تخت خوابی چابهار 500 تخت   چابهار 145.21 23.11 168.32 9.0 22%