وزارت بهداشت

  • بیمارستان 400 تخت خوابی جاسک
  • بیمارستان 500 تخت خوابی چابهار