محورهای اصلی توسعه منطقه

 • ترانزیت بین‌المللی کالا در کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب
 • توسعه‌ی میادین و پایانه‌های نفت و گاز
 • ایجاد و توسعه هاب سوم پتروشیمی ایران
 • گسترش سکونت‌گاه‌های مدرن
 • مبادله‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی دانش و فناوری
 • توسعه‌ی شیلات، کشاورزی و صنایع غذایی
 • توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعتی و بازرگانی
 • مبادلات فرهنگی و توسعه‌ی صنایع دستی و گردشگری
 • تأمین آب و برق پایدار
 • ارتقاء بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی