سیاستهای کلی برنامه ششم- امور اقتصادی

بند 21: توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران