سياست هاي كلي جمعيت

مصوب 1393/2/30

بند 10 :حفظ و جذب جمعيت در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعيتي به ويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكه هاي زيربنايي ،حمايت و تشويق سرمايه گذاري و ايجاد فضاي كسب و كار با درآمد كافي