سياست هاي كلي آمايش سرزمين

مصوب 1390/9/21

بند د-3 : فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي افزايش سهم جمعيت و فعاليت در مناطق كم تراكم با اولويت مناطق شرقي و جنوبي كشور

بند ه -3: توسعه هماهنگ جزاير و سواحل جنوب و شمال كشور با بهره گيري از ظرفيت استانهاي همجوار، موقعيت جغرافيايي، زيربناهاي اساسي، منابع دريايي و نفت و گاز و استقرار صنايع مرتبط، پشتيبان و انرژي بر و توسعه بازرگاني، گردشگري، آموزش عالي، فني و حرفه اي و تحقيقات با تقويت تعامل فرا ملّي (طي 10 سال در قالب دو برنامه 5 ساله)